Etikai kódex

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének valamennyi tagja és érdekkörében tevékenykedő munkatársa részére

 

 

I. Bevezetés

 

A gazdasági élet szereplőinek cselekedeteit lehetetlen csupán jogi, közgazdasági esetleg politikai eszközökkel szabályozni.

A gazdasági élet szereplőinek egymás közötti cselekvésének szabályozásában megkülönböztetett jelentősége van az etikai követelményeknek.

 

Az együttműködő partnerek közötti kölcsönös bizalom, a kölcsönös segítségnyújtás a távhőszakmában elengedhetetlen. A kívánatos etikai magatartás ismerete és gyakorlata hiányában a Szövetség nem tudja ellátni feladatait. A jelenlegi összetett társadalmi és gazdasági változások – mint az átmeneti időszakban általában – a gazdasági, társadalmi folyamatok szereplői között etikátlan magatartást hozhatnak felszínre.

 

Az etikátlan magatartási forma akkor is elitélendő, ha az adott magatartást jogszabályi előírás kifejezetten nem tiltja.

 

Az ETIKAI KÓDEX célja meghatározni a Szövetség tagjai részére – az általános etikai szabályokon túlmenően – azokat a speciális etikai normákat és szabályokat, amelyeket a Szövetség tagjai és munkatársai tevékenységük során és egymás közötti kapcsolatukban betartani és betartatni kötelesek, egyben a Szakmai Szövetség érdekkörébe tartozók számára garanciát kíván adni, hogy tevékenysége során kellő hozzáértéssel és lelkiismeretességgel, etikusan jár el.

 

II. Általános fogalmak

 

1.) A kódex hatálya a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének rendes és pártoló tagjaira és munkatársaira terjed ki. (Továbbiakban: Érintettek)

2.) Az Érintettek tevékenységüket a jelen etikai normák figyelembevételével kötelesek folytatni.

3.) Az e tevékenységből eredő viták rendezésének elősegítése során a Szakmai Szövetség a jelen kódex előírásait alkalmazza.

4.) A jelen etikai kódexben szereplő fogalmak értelmezése:

Etika: Az erkölccsel foglalkozó tudomány

Etikai kódex: Erkölcsi normák, elvárt viselkedés minták gyűjteménye.

Üzleti titok: Minden olyan tény, megoldás, adat vagy információ amely a Szövetség és tagjai tevékenységéhez kapcsolódik, és amelynek titokban maradásához az érdekeltek – jogosultak méltányolható érdeke fűződik.

MaTáSzSz tag: rendes vagy pártoló, aki a felvételről értesítést kapott.

 

III. Az etikus magatartás kívánalmai

 

1.) Az etikai kódex előírásai alá tartozók tevékenységüket, a hatályos jogszabályok értelmében kötelesek megszervezni és működtetni.

2.) Az érintettek kötelesek:

– tevékenységük során lelkiismeretesen és szakszerűen eljárni,

– vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesíteni,

– szolgáltatási és gazdasági tevékenységekben jószándékot – tanúsítani,

– tevékenységüket a kölcsönös együttműködés szellemében végezni.

3.) A gazdasági tevékenység gyakorlása a rendeletben előírt nyereség elérésére való törekvés jegyében, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés mellőzésével történjen.

4.) )Az érintettek nem vállalhatnak olyan kötelezettséget, amely már a vállalás pillanatában előreláthatóan nem teljesíthető. Működéséért úgy is felelős a tag, hogy csak jó minőségű, megbízható, és biztonságos szolgáltatást biztosít.

5.) Az Érintetteknek partnereikkel való kapcsolata az emberi méltóság tiszteletben tartásán és a személyiségi jogok maradéktalan betartásán alapuljon.

6.) A partnerek számára fontos információk nem hallgathatók el és illetékteleneknek nem szolgáltathatók ki. Hamis információk adása nem megengedett.

7.) Üzleti titkot birtokosának hozzájárulása nélkül jogosulatlanul nem szabad megszerezni, felhasználni, vagy mással közölni.

8.) Tevékenységi körhöz tartozó partnerek és konkurensek rossz hírének keltése, hamis színben való feltüntetése meg nem engedett magatartás.

9.) Rendkívüli esemény, baleset vagy jelentős káresemény bekövetkezésekor vagy megismerésekor kötelező az elvárható segítségnyújtás.

 

IV. Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének tagjai és pártoló tagjainak tagsági viszonyukkal kapcsolatos etikus magatartása

 

1.) A MaTáSzSz tagjainak, pártoló tagjainak a tagsági viszonyukkal kapcsolatos, alapszabályban meghatározott kötelezettségeiket – kiemelten az adatszolgáltatásra, tagdíjfizetésre – pontosan kell teljesíteniük.

2.) A MaTáSzSz nevében megbízás nélkül, önhatalmúlag eljárni, a tagsági viszonyból eredő jogokkal visszaélni tilos.

3.) Az Érintett a Szövetség döntéseinek előkészítésében, választott tisztségek ellátásában lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint kell eljárjon.

Ezekkel összefüggésben külön előnyöket mások rovására nem élvezhet.

 

V. Tisztességtelen magatartás formái

 

Etikai Kódexbe ütköző magatartásnak minősül az általánosan elfogadott, leírt,

etikus magatartás szabályainak megsértése, különös tekintettel az alábbiakra:

 

1.) Tisztességtelen piaci magatartásnak minősül a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozó, szervezet által az indokolatlan egyoldalú előny kikötése.

2.) Tilos a fogyasztókat, a megrendelőket a szolgáltatás kelendőségének fokozása, a szolgáltatás paramétereinek, mértékének, nagyságának, hatásainak, árának érdekében bármilyen módon megtéveszteni, ide értve a megtévesztésre alkalmas hiányos tájékoztatást, a lényeges információk eltitkolását az előnyök, vagy hibák aránytalan méretben és mértékben való megjelenítését, a megtévesztő szolgáltatási ismertetőt.

3.) Helytelenítendő különösen a túlzó reklám, amely során reklámozó olyan termék forgalmazójaként tünteti fel magát, amely másutt nem beszerezhető.

4.) Fogyasztók megtévesztésének minősül, ha a szerződés kötéskor nem közlik, hogy folyamatos ellátás nincs biztosítva.

5.) Tilos a Szövetség más rendes tagjának szolgáltatói, vállalkozói hírnevének tudatos károsítása, hitelképességének veszélyeztetése; különösen:

– szolgáltatóval, vállalkozóval kapcsolatos becsmérlő, lekicsinylő, azt bármilyen módon befeketítő megjegyzés, sugalmazás vagy tájékoztatás, vonatkozzon ez akár a szolgáltató személyre, gazdasági szolgáltatási tevékenységére, az általa nyújtott szolgáltatásra, vagy termékre

– más szervezet működésének, vagy vállalkozás termékének rendeltetési célra való alkalmatlanságaira vagy egészségtelen működtetési módjára, veszélyes voltára utaló alaptalan állítás.

6.) Tilos olyan közvetlen felhívás, amely harmadik személlyel fennálló gazdasági, szervezeti, szolgáltatási kapcsolatok felbontását, vagy létrejöttük megakadályozását célozza.

7.) A Szövetség alapgondolatával ellenkezik, ezért tilos egy másik szövetségi rendes tagvállalat működési területén annak tudta és beleegyezése nélkül annak gazdasági érdekeit sértő üzleti – gazdasági tevékenységet előkészíteni, illetve végezni vagy arra ajánlatot tenni, kivéve a tulajdonos által nyilvánosan meghirdetett pályázaton való részvétel.

8.) Tilos kellő szakértelem, felkészültség nélkül, kontár módon bármilyen tevékenységet végezni.

9.) Nem megengedett, ha a szolgáltató illetve a vállalkozó egyéb szervezet

– az által jut előnyhöz, hogy nem tartja be a szabályokat, engedély nélkül is végez szolgáltatást, illetve egyéb tevékenységet, a tevékenység végzéséhez az elvárható feltételekkel nem, vagy csak hiányosan rendelkezik,

– úgy tesz szert előnyre, hogy a közteherviselés rávonatkozó részét nem, vagy csak részben, illetve késedelmesen (vonatkozik ez az adók, járulékok, illetékek, tagdíjak megállapítására és megfizetésére) teljesíti,

– kifizetései és azok nyilvántartásai során nem tartja be a pénzforgalomra vonatkozó előírásokat, ha nem legálisan foglalkoztat, vagy fizet munkavállalókat,

– irreális árral, díjjal jelenik meg a piacon.

10.) Tilos a megvesztegetés, ezzel a jogtalan előnyhöz jutás.

 

VI. Etikai Kódexek szankciói

 

Az Etikai Bizottság az általa megállapított etikátlan magatartás esetén:

 

a. határozatban figyelmeztet,

b. figyelmeztetést nyilvánosságra hozza,

c. az Alapszabályban, Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített szankciók alkalmazására javaslatot tesz

d. javaslatot terjeszt a MaTáSzSz elnöksége elé a tagok sorából történő kizárásra.

e. kezdeményezi, hogy a MaTáSzSz elnöksége keresse meg az etikai vétség jellege szerint illetékes hatóságot a további, szükségesnek ítélt intézkedés megtételére.

 

Jóváhagyta: a MaTáSzSz elnöksége

az Ajkán tartott

1996. szeptember 4-i ülésén

Hozzászólás nem lehetséges.